Ogólne Warunki Świadczenia Usług

Postanowienia niniejszego dokumentu stanowią integralną część każdej sprzedaży z usługą montażu, realizowanej przez WORKMET Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w 43-430 Harbutowice, ul. Modrzewiowa 16/1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej. VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000944883, REGON 520917990, NIP 5482741481, Kapitał zakładowy wpłacony w całości 50000 zł.

Oferta:

Okres ważności wszystkich ofert przygotowanych przez WORKMET Sp. z o. o. wynosi jeden dzień, chyba, że w ofercie wyraźnie określono inaczej.

Jeśli nie jest to określone inaczej to podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT.

Ważność oferty zależy od aktualnych stanów magazynowych na moment złożenia zamówienia.

Ewentualna nieprzewidziana zmiana w cenach elementów u producenta może wpłynąć na cenę.

Czas realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od WORKMET Sp. z o.o.

Zamówienie traktowane jest jako złożone po otrzymaniu potwierdzenia od WORKMET Sp. z o. o.

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją oferty wraz z jej wszystkimi szczegółami.

Elementy:

Ewentualne dodatkowe zaślepki końcowe i narożniki profili oraz pochwytów, niewyszczególnione w ofercie, są dodatkowo płatne.

Naroża montowanych przez WORKMET Sp. z o.o. profili dociętych pod kątem są wykańczane silikonem.

Tolerancja kąta cięcia elementów metalowych na wymiar wynosi 1 stopień.

Tolerancja cięcia elementów metalowych na wymiar wynosi 5 mm.

Tolerancja przesunięć na szkle w procesie laminowania wynosi do 3 mm.

Elementy mogą różnić się odcieniem w zależności od partii produkcyjnej.

Jakość elementów należy oceniać zgodnie z metodami zawartymi w Polskich Normach.

Ocenę obecności wad szkieł powinno się przeprowadzić z odległości minimum 2 m przy pionowej pozycji szkła i jasnym rozproszonym świetle. Wady szyb, które widoczne są w tych warunkach przy obserwacji pod kątem prostym podlegają ocenie na zgodność z wymaganiami określonymi w Polskich Normach – wady te należy zgłaszać w dniu montażu szkła.

Montaż:

Termin i szczegółowe warunki montażu pozostają do ustalenia z pracownikiem WORKMET Sp. z o.o. wyznaczonym do realizacji danego zamówienia.

Balustrady szklane są wymiarowane według pomiaru z natury oraz informacji od zamawiającego o posadowieniu stropu nośnego w stosunku do zakrywających go warstw (tynk, termoizolacja, płyta gipsowa, wylewka, inne). Zamawiający deklaruje, iż we wskazanym miejscu znajduje się nośne, stabilne podłoże o grubości minimum 12 cm, na którym może zostać zamontowana balustrada szklana. Zamawiający ponosi odpowiedzialność z tytułu błędnie wskazanego miejsca posadowienia
stropu nośnego oraz niepoinformowania WORKMET Sp. z o.o. o istotnych dla montażu balustrad szklanych szczegółach (np. znajdującego się w miejscu montażu ogrzewania podłogowego, styropianu itp.).

Oferta zakłada swobodny dostęp do miejsc montażu poprzez komunikację w budynku.

W przypadku wystąpienia konieczności transportu pionowego elementów balustrad szklanych lub balkonów francuskich szklanych, jego koszt i realizacja pozostają po stronie zamawiającego. Szczegóły transportu pionowego pozostają do ustalenia z pracownikiem WORKMET Sp. z o.o. wyznaczonym do realizacji danego zamówienia.

Organizacja i koszt ewentualnego rusztowania pozostają po stronie zamawiającego.

W przypadku posadowienia profilu bazowego balustrady szklanej na „plastycznym” podłożu (np. papie) możliwe jest wystąpienie zjawiska osiadania i nadmiernej chwiejności balustrady, ewentualnie odchyleń od pionu . WORKMET Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie tego zjawiska.

Aby go uniknąć należy zapewnić stabilne podłoże w miejscu montażu balustrady szklanej.

Klawiszowanie szkła, czyli przesunięcia względem siebie tafli szkła po montażu to zjawisko naturalne, zależne od warunków atmosferycznych (temperatury otoczenia), nie podlega reklamacji. Aby wyeliminować to zjawisko należy zastosować pochwyt spinający tafle szklane.

W przypadku wiercenia przez płytki, kamień WORKMET Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie. Wiercenie przez płytki, kamień realizowane jest przy pomocy otwornic diamentowych.

Nasi pracownicy dokładają wszelkich starań aby nie doszło do żadnych pęknięć. Zawsze jednak istnieje ryzyko, że w czasie dokręcania profilu niewłaściwie doklejona płytka może pęknąć.

Montaż balkonu francuskiego szklanego jest realizowany w miejscu wskazanym przez
zamawiającego. Zamawiający deklaruje, iż we wskazanym miejscu znajduje się nośne podłoże, do którego balkon francuski szklany może zostać zamocowany. Zamawiający ponosi odpowiedzialność z tytułu błędnie wskazanego miejsca montażu bądź niepoinformowania WORKMET Sp. z o.o. o istotnych dla montażu szczegółach (np. przebiegających w miejscu montażu rur/kabli).

WORKMET Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe podczas montażu balkonu francuskiego:

  • montaż na wylot ściany – pęknięcia i odłupania warstw ściany
  • montaż do stolarki otworowej – uszkodzenie stolarki, brak wymaganego trzpienia stalowego w stolarce
  • montaż na gotowej elewacji – uszkodzenie elewacji

W przypadku montażu w budynkach wykończonych, zabezpieczenie budynku przed uszkodzeniem jest po stronie zamawiającego, szczególnie gotowe podłogi. Monterzy zgodnie z przepisami noszą obuwie robocze.

Płatność:

Płatność za zakup elementów balustrady szklanej z usługą montażu, realizowany jest w oparciu o harmonogram płatności.

Dla każdej oferty, w konsultacji z klientem, WORKMET Sp. z o.o. przygotowuje indywidualny harmonogram płatności.

Jeśli w ofercie lub harmonogramie nie zaznaczono inaczej, część materiałowa zamówienia płatna jest z góry, w momencie złożenia zamówienia, natomiast montaż płatny jest po zakończeniu całości montażu bądź jego określonego w harmonogramie etapu.

Gwarancja:

WORKMET Sp. z o. o. udziela gwarancji zgodnie z gwarancjami producentów poszczególnych elementów.

Reklamacja:

WORKMET Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej jeśli wada zostanie stwierdzona po upływie dwóch lat od wydania rzeczy zamawiającemu.

Reklamacjom nie podlegają uszkodzenia mechaniczne produktów, które zostały dostarczone jako pełnowartościowe.

Reklamacjom nie podlega różnica odcienia produktu, która jest ściśle związana z procesem produkcyjnym (na przykład różnica w odcieniu między elementami), jak i delaminacja tafli szklanych.

Ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na zamawiającego w chwili wejścia przez niego lub osobę trzecią wskazaną przez niego, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie towarów.

Jednakże ryzyko przechodzi na zamawiającego z chwilą dostarczenia towarów przewoźnikowi, jeżeli zamawiający zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a sprzedający nie oferował takiej możliwości.

Ogólne warunki świadczenia usług (plik do pobrania PDF)

Nowoczesne balustrady szklane Workmet

ul. Modrzewiowa 16/1,
43-430 Harbutowice (PL)

E. info@workmet.pl
P. +48 572 312 188

Sprawdź nas na:

ul. Modrzewiowa 16/1,
43-430 Harbutowice (PL)

E. info@workmet.pl
P. +48 572 312 188